Mesleki Gelişim Birimi

Birimde çalışmak üzere ihtiyaca göre belirlenen sayıda öğretim elemanı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü tarafından görevlendirilir.

Mesleki Gelişim Birimi’nin temel amacı Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birimi öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan her türlü kurum içi eğitim çalışmasını yürütmek ve kurum dışı eğitim çalışmalarından öğretim elemanlarını haberdar etmektir.

Mesleki Gelişim Birimi’nin görevleri:

 • İngilizce eğitim programları çerçevesinde, İngilizce Birimi öğretim elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla, Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile birlikte çalışarak çeşitli veri toplama araçları geliştirmek, temin etmek ve uygulamaya koymak,
 • mesleki gelişim ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek konferans, kurs, seminer ve/veya atölye tipi çalışmaları belirlemek, planlamak, uygulamak ve/veya bu çalışmaların yürütülmesine öncülük etmek,
 • kurum içi eğitim kapsamında uygulanacak konferans, kurs, seminer ve/veya atölye çalışmaları için gerekli olan öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve diğer unsurların saptanması ve harekete geçirilmesine öncülük etmek,
 • planlanan kurum içi eğitim etkinliklerine yönelik çalışmalarını yapmak; bütçe, bina, donanım, personel gibi ihtiyaçları belirlemek ve koşulların temini için belirlenen ihtiyaçları üst yönetime sunmak,
 • İngilizce Birimi öğretim elemanlarının kurum dışındaki eğitim programlarına, konferans, kurs, seminer ve/veya atölye tipi çalışmalara katılmaları için gerekli ihtiyaçları belirlemek ve koşulların temini için belirlenen ihtiyaçları üst yönetime sunmak,
 • işe yeni başlayan İngilizce Birimi öğretim elemanlarının, uyum programı dâhilinde ders gözlem sürecini yönetmek ve onlara birimle ilgili bilgi vermek,
 • İngilizce Birimi öğretim elemanlarının eğitim ile ilgili konularda çağdaş gelişmelerden haberdar etmeye yönelik çeşitli süreli yayınlara üyeliğinin temin edilmesi için üst yönetime tavsiyede bulunmak,
 • görev alanına giren iş ve işlemleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve gerekli belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak,
 • yürütülen ve planlanan faaliyetlerle ilgili her ay düzenli olarak Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile toplantılar yapmak, aylık faaliyet raporunu ekleriyle birlikte bu birime teslim etmek,
 • yıllık çalışma planı ile her 3 yılda bir stratejik plan yapmak,
 • çeşitli kurum ve kuruluşlar ile mesleki gelişim bağlamında işbirliği görüşmeleri yapmak,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birim Başkanlığı usul ve esasları, Görevlendirme Formu ve Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymaktır.

Diğer Birimler: