Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

Birimde çalışmak üzere ihtiyaca göre belirlenen sayıda öğretim elemanı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü tarafından görevlendirilir.

Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi’nin amacı ayrı düzeylerde uygulanmakta olan İngilizce eğitim programlarını, okulun amacına uygun bir şekilde planlamak, değerlendirmek ve yeniden düzenlenmektir.

Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi’nin görevleri

 • İngilizce eğitim programlarının koordinasyonunu sağlamak,
 • İngilizce Birim Başkanlığına bağlı akademik birimler ile düzenli toplantılar yapmak, bu birimlerin aylık faaliyet raporları ile eklerini teslim almak, birimler arası bilgi akışını sağlamak ve tüm raporları İngilizce Birim Başkanı’na iletmek,
 • İngilizce eğitim programlarının hedeflerine yönelik düzenlemelerin yapılması amacıyla ihtiyaç analizi yapmak,
 • ihtiyaç analizini temele alarak programların amacına yönelik hedeflerini belirlemek,
 • öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli olan ders materyallerini ve diğer öğretim araç gereçlerini belirlemek, bunların programa uygunluğunu değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili öğretim elemanları ve öğrencilerden geri bildirim alarak eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak,
 • programı uygulayacak olan öğretim elemanlarına ders içi ve dışı etkinlikleri tasarlamalarında yardımcı olmak,
 • değerlendirme süreçlerinin planlanmasında Sınav Birimi ile ortak çalışmalar yürütmek ve Sınav Danışmanlığı Komisyonu üyesi olarak hazırlanan sınavların programların hedefleri ile uyumunu kontrol etmek,
 • programı öğretim elemanlarına tanıtmak için çalışmalar yürütmek ve toplantılar düzenlemek,
 • haftalık ders programları oluşturmak ve düzenlenmek,
 • programın daha etkili bir şekilde uygulanması amacıyla destek öğretim materyallerinin hazırlanması için Materyal Geliştirme Birimi ile ortak çalışmalar yapmak,
 • programı uygulayan öğretim elemanlarını desteklemek amacıyla gerekli seminer, çalıştay ve odak grup toplantılarının düzenlenmesinde Mesleki Gelişim Birimi ile işbirliği yapmak,
 • programın değerlendirilmesi için öğrenci ve öğretmen anketleri geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,
 • öğrenci ve öğretmen anketleri sonuçlarını, başta öğretim elemanları olmak üzere ilgili tüm birimlerle paylaşmak,
 • anket sonuçlarına göre programa ilişkin problem alanlarını belirlemek ve programın geliştirilmesi için ilgili tüm birimlerle işbirliği içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • birimlerin aylık faaliyet raporlarını tüm okutmanlarla paylaşmak,
 • yapılacak olan pilot eğitim programı çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
 • öğrenci temsilciliği toplantılarına katılmak,
 • öğretmenlerden gelen Akademik Danışma Formlarını zamanında teslim almak ve bununla ilgili raporu her dönem sonunda Materyal Geliştirme Birimi’ne iletmek, ayrıca bu formları 3 yıl süreyle saklamak,
 • öğrenci Sağlık Formları ile ilgili çalışmayı yürütmek,
 • Mesleki Gelişim Birimi’nin İngilizce eğitim programları çerçevesinde, İngilizce Birimi öğretim elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlayacağı çeşitli veri toplama araçlarında bu birime yardımcı olmak,
 • görev alanına giren iş ve işlemleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve gerekli belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak,
  yıllık çalışma planı ile her 3 yılda bir stratejik plan yapmak,
 • işe yeni başlayan öğretim elemanlarına, uyum çerçevesi kapsamında, birimi tanıtmak,
 • sınav kâğıtlarının doğru bir şekilde puanlandırıldığını denetlemek amacıyla Sınav Birimi ile birlikte Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilen sınav kâğıtlarından rastgele örnekler alarak değerlendirme yapmak,
 • farklı değerlendirme yöntemlerini araştırmak ve pilot uygulamalarını yürütmek Sınav Birimi ile ortak çalışmalar düzenlemek,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birim Başkanlığı usul ve esasları, Görevlendirme Formu ve Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymaktır.

Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Dosyaları

Ortak Avrupa Dil Ölçütleri: A1 – A2

Ders Öğretim Planları

Listening & Speaking : Güz Bahar
Use of English : Güz Bahar
Reading : Güz Bahar
Writing : Güz Bahar

Diğer Birimler: