Proje Birimi

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Proje Birimi’nin temel amacı, yüksekokulda verilen İngilizce eğitim ve hizmet standartlarını yükseltmek ve kapasitesini arttırmak üzere ulusal ve uluslararası boyutta sosyal ve eğitsel proje fikirleri geliştirmek ve bu projelerin hayata geçirilmesini temin etmek amacıyla her türlü etüt, proje ve uygulama faaliyetleri konusunda yüksekokul bünyesinde bilgi akışını sağlamaktır. Bu bağlamda Proje Birimi ayrıca öğrenim görmekte olan gençlerin sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek, aktif bireyler olarak kapasitelerini geliştirmelerine ve uluslararası sosyal sorumluluk projelerine katılmalarına ya da üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Ege Gençlik Takımı’nın (EGE Youth Team) faaliyetlerini yürütmeyi de hedefler.

Proje Birimi, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce eğitim programlarına destek olmak üzere yapılan eğitsel proje çalışmalarını koordine etmekle yükümlüdür. Birim üyeleri yüksekokul müdürü tarafından görevlendirilir.

Proje Birimi’nin görevleri

 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu adına eğitsel proje fikirleri geliştirilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek,
 • proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak,
 • yüksekokul bünyesinde çalışmakta olan öğretim elemanlarını yurtiçi ve yurtdışı proje çalışmaları hakkında bilgilendirmek, onları bu projelerle ilgili detaylı bilgi edinecekleri kanallara yönlendirmek,
 • yüksekokul bünyesindeki eğitim görmekte olan öğrencileri ulusal ya da uluslararası sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri konusunda teşvik etmek amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • sosyal medya araçları yardımıyla mevcut projeler hakkında duyurularda bulunmak,
 • Erasmus+ çerçevesinde gençlik değişimleri gerçekleştirmek amacıyla yüksekokul adına ortaklıklar oluşturmak,
 • Erasmus + çerçevesinde yurt dışına gönderilecek katılımcı adaylarının tespit edilmesi için gerekli dokümanı hazırlamak,
 • katılımcı adaylarını gençlik değişimi öncesi proje konularına yönelik hazırlamak amacıyla tematik çalışmalar düzenlemek ve düzenlenmesi gereken resmi evrak ya da yasal süreçler konusunda onları bilgilendirmek ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirmek,
 • katılımcıların proje sonrası faaliyetlerinin içeriği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmasını temin etmek amacıyla sunum yapmalarını sağlamak, proje çıktılarını Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi, Öğrenci Destek Birimi ve Mesleki Gelişim Birimi ile detaylı paylaşmak,
 • gençlerin etkin bireyler olarak kapasitelerini geliştirmek üzere İzmir ili içerisinde sosyal sorumluluk projeleri bağlamında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağlamak,
 • dernek, vakıf ziyaretleri sonrasında gençlerle gözlem ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek ve ziyaret raporu oluşturmak,
 • gençlerin ulusal ya da uluslararası boyutta proje fikirleri geliştirmelerine ve bu fikirleri hayata geçirmelerine olanak sağlayacak resmi ve resmi olmayan öğrenim (non-formal education) ortamları yaratmak,
 • öğrencileri proje çalışmalarına yönlendirmek,
 • proje çalışmaları ile ilgili üst yönetime bilgi vermek,
 • proje faaliyetleri ile ilgili gerekli belgeleri hazırlamak ve arşivlemek,
 • uygulanan ders dışı etkinliklerle ilgili Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi’ni bilgilendirmek,
 • ders dışı etkinliklerin programlarını arşivlemek,
 • ilgili TÜBİTAK, Horizon projelerine ek olarak Avrupa Birliği teşkilatları ve bakanlıkların yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı proje duyuruları ile Mevlana, Newton, Farabi gibi değişim programlarının duyurularını yüksekokul çalışanlarına iletmek,
 • yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve öğretmen görevlendirmelerinde kriterler tavsiye etmek,
 • görev alanına giren iş ve işlemleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve gerekli belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak,
 • yürütülen ve planlanan faaliyetlerle ilgili her ay düzenli olarak Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile toplantılar yapmak, aylık faaliyet raporunu ekleriyle birlikte bu birime teslim etmek,
 • yıllık çalışma planı ile her 3 yılda bir stratejik plan yapmak,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birim Başkanlığı usul ve esasları, Görevlendirme Formu ve Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymak,
 • işe yeni başlayan öğretim elemanlarına, uyum çerçevesi kapsamında, birimi tanıtmaktır.

Yurtdışı Proje Faaliyetleri

 • Yüksekokul adına yurtdışı gençlik çalışanı ve gençlik hareketliliği proje ortaklıkları oluşturmak üzere gerekli yazışmaları gerçekleştirmek ve ortaklık anlaşmalarını hazırlamak;
 • Oluşturulan proje ortaklıklarına gönderilecek gençlerin ve gençlik çalışanlarının belirlenmesine yönelik başvuru havuzunun oluşturulması, katılımcıların belirlenmesi ve sonuçların duyurulması konularında faaliyet göstermek;
 • Yurtdışı gençlik projelerine gönderilecek katılımcıların hazırlık sürecini desteklemek üzere yaygın eğitim metotlarına dayalı Proje Öncesi Oryantasyon Eğitimlerini gerçekleştirmek;
 • Yurtdışı gençlik projelerine gönderilecek katılımcıların yurtdışı seyahat işlemlerine yönelik Resmi Hizmet Pasaportu’nun düzenlemesi sürecini başlatmak ve buna istinaden ilgili birimlere davet mektubu, proje faaliyet planı vb gerekli evrak teminini sağlamak;
 • Katılımcılar ile Proje sonrası Değerlendirme Toplantıları gerçekleştirmek ve geri bildirimlerin öğrenim çıktısına döndürülmesi sürecini koordine etmek.

Yerel Proje Faaliyetleri

 • Gençleri Erasmus+ Gençlik Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek
 • Proje Merkezi gençlik topluluğu olan EgeYouth aracılıgıyla sosyal medya sitesinde yurtdışı proje ve kişisel gelişim eğitim duyuruları yapmak;
 • Gençlerin Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında proje yazma süreçlerine yönelik profesyonel destek vermek; bu çerçevede simülasyon ve sunum çalışmalarının olduğu kısa süreli proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesini koordine etmek;
 • Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını desteklemek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarla biraraya getirmek.

EgeYouth Youtube kanalına gitmek için tıklayınız.

Diğer Birimler: