EGE ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Dil Öğretim Yönergesi

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

 

Amaç

 

Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

 

 

Kapsam

 

Madde 2-(1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3-(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun, 44. ve 49’uncu maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine” dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;

 

 1. Üniversite : Ege Üniversitesini,

 

 1. Senato : Ege Üniversitesi Senatosunu,

 

 1. Birim : Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvarı,

 

 1. d) Yabancı Diller Yüksekokulu : Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunu,

 

 1. e) ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programı ile İlgili Genel Esaslar

 

Madde 5-(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının açılmasına ilişkin öneri; ilgili birimin talebi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun görüşü, Senato’nun kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Eğitim süresi

 

Madde 6-(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı bir yıldır ve bu süre ön lisans ve lisans programlarında öngörülen eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir.

 

Madde 7-(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında haftalık ders saati, tüm düzeyler için 20 saatten az olamaz.

 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programı

 

 

 

Madde 8-(1) Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde 30’unu bir yabancı dille yapan birimlerde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı zorunludur.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Zorunlu Yabancı Dil Sınıfı Eğitim Programında Yeterlilik ve Seviye

Belirlenmesi

 

Madde 9- (1) Ortaöğretiminin son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar;

 

 • ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve bu yönergenin ekinde verilen eşdeğerlik tablosunda belirtilmiş olan yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alanlar, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim muaf tutulurlar.

 

 • Mülga (Senato 28/06/2016 tarih ve 18/8 sayılı kararı)

 

 • Mülga (Senato 28/06/2016 tarih ve 18/8 sayılı kararı)

 

 • Mülga (Senato 28/06/2016 tarih ve 18/8 sayılı kararı)

 

 

Madde 10-(1) 9’uncu maddenin 2’nci bendinde belirtilen sınavlardan alınan puanlar beş yıl, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet sınavından alınan puanlar üç yıl süreyle geçerlidir.

 

Madde 11- (1) 9’uncu maddede belirtilen şartları yerine getiremeyen ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler eğitim öğretim yılı başında açılan yeterlilik sınavına girerler.

 

 • Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavına giren ve 100 tam puan üzerinden, en az 70 alan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olurlar ve yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar.

 

 

 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve yeterlilik sınavına girerek 70’den az puan alan öğrenciler;

 

Yeterlilik sınavından almış oldukları puanlara göre yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programlarına yerleştirilirler ve bir yıl boyunca hazırlık sınıfı eğitim programına devam ederler.

 

 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olmak isteyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavdan en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenciler, yerleştirildikleri lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

 

 • Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bir yıllık bir eğitim programı olup, azami öğrenim süresi iki yıldır. Üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen belgeyi (Tablo-1) sağlayamayan veya yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına kayıtlanarak bir yıllık devam koşulunu yerine getiren bir öğrenci ikinci yıl yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam edebilir, ancak başarısız olan bir öğrenci yerleştirildiği programa başlayamaz.

 

 • Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlamaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin yerleştikleri programla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler;

 

6-(1) Ege Üniversitesi’nde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

 

6-(2) Ege Üniversitesi’nde eşdeğer bir program bulunmaması halinde ve talep etmeleri durumunda; ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler. Bu durumda kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla üniversiteye giriş puanının, yerleştirilecekleri programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması şarttır.

 

6-(3) Ayrıca üç yıl içinde yararlanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilen öğrenciler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara girerler.

 

(7) Bilim alanı bir yabancı dil ve/veya edebiyatı olan programlara yerleşen öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlamaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir, üç yıl içinde yararlanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilen öğrenciler, başarısız olduğu sınavın yıl içi veya yılsonu sınavı olmasına bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara girerler. Sınavların sonucunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaran öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

 

Madde 12-(1) Öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam etmesine rağmen yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine ÖSYM tarafından başka bir üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde ise yakın programlardan

 

birine yerleştirilebilir. Ancak bunu için öğrencinin kayıt yaptırdığı yıl itibariyle üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Hazırlık Sınıfı Eğitim Programının Zorunlu Olmadığı Programlarda

 

Yabancı Dil Öğretimi

 

Madde 13-(1) Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlarda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu’nun kararı ile uygulanabilir.

 

 

 

 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitimi Programı

 

 

 

 

Madde 14-(1) Her yıl isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programına devam edecek öğrenci kontenjanı Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

 • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi programına kontenjan dahilinde kabul edilmiş olan öğrenciler ekle-sil işlemleri süresince bölümlerine geçmek istediklerini beyan ederek hazırlık eğitiminden vazgeçebilirler.

 

 • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi programına kontenjan dahilinde kabul edilmiş olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yeterlilik sınavına düzey belirlemek amacıyla girerler ve yerleştirilirler.

 

 • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam eden öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam eden öğrenciler için yapılan ara muafiyet sınavına giremezler.

 

Madde 15-(1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programı bir yıldır. Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler; başarısız olan öğrenciler bölümlerine geçerek mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

 

 

 

 

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II Dersleri

 

 

Madde 16-(1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve lisans eğitimine başlamak isteyen öğrenciler, güz dönemi başında yapılan Yabancı Dil I ve bahar dönemi başında yapılan Yabancı Dil II derslerinden muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

 

 

Madde 17-(1) Ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinin muafiyet sınavına girmeyen ya da bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler; mezun oluncaya kadar ortak zorunlu

 

Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. Bu öğrenciler, başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla takip eden yıllarda ara sınav ve final sınavlarına katılabilirler.

 

Madde 18-(1) Ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri, toplam 60 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl olarak programlanır.

 

Madde 19-(1) Öğrenciler, Üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen belgeleri (Tablo 1) kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılının başında bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne sundukları takdirde Ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf tutulurlar.

 

(2) Başka bir üniversitede en az 4 yerel kredi olmak üzere ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini alıp başarmış veya bir yıllık hazırlık sınıfı eğitim programına devam etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf tutulurlar.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programında Devam Durumu

 

 

Madde 20-(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının ilk yılında ve yaz okulunda derslerin en az yüzde 80’ine devam etmek zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler devamsız sayılarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının final sınavına giremezler.

 

 

Madde 21-( 1) Mülga (Senato 28/06/2016 tarih ve 18/8 sayılı kararı)

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

 

Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programında Ölçme-Değerlendirme Süreç ve İşlemleri

 

 

 

 

Madde 22-( 1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında uygulanacak sınavlar ve öğrencinin başarı notu Yabancı Diller Yüksekokulu usul ve esasları çerçevesine göre belirlenir. Gerektiğinde not ortalamalarının oluşumunda etkili olacak kısa ara sınav ve sözlü sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır.

 

 • Mülga (Senato 28/06/2016 tarih ve 18/8 sayılı kararı)

 

 • Öğrenciler, yıl içi sınavlarının toplamının ortalamasının 85 puan olması durumunda, final sınavına girmeden hazırlık sınıfında başarılı sayılır.

 

 • Bütünleme sınavı final sınavı gibi hesaplanır.

 

 • Yıl içi sınavlarının toplamının ortalaması 49’un altında olan öğrenciler final ve bütünleme sınavlarına giremezler. (Öğrenciler yıl içinde 49 ortalama ve altında puan aldıklarında Final sınavından 100 alsalar bile ortalamaları matematiksel olarak 70 olamamaktadır ve başarılı olmaları mümkün değildir.)

 

 

 

 

Mazeret Sınavı

 

 

Madde 23-(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında, devamsızlık süresini aşmamak koşuluyla Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği mazeretlerinden dolayı ara sınavlara giremeyen öğrenciler mazeret sınavına girerler.

 

 

 • Mazeretle ile ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle birlikte mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Zamanında yapılmayan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

 

 

 • Mazeret sınavı belirlenen tarihlerde yapılır. Final, bütünleme ve muafiyet sınavlarının telafisi yoktur.

 

 

 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

 

Madde 24-(1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının ilanından sonraki üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile yaparlar. İtiraz; üç kişilik ilgili komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş işgünü içinde incelenerek kesin karara bağlanır.

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Kayıt Silme, İzinli Sayılma

 

Madde 25-(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinir.

 

(2) Hazırlık sınıfı öğrencilerinden geçerli nedenleri olanlara Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 1 yıl süre ile izin verilebilir.

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Madde 26-(1) Bu yönergede bulunmayan hususlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, hükümleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Senato kararlarına göre uygulanır.

 

 

Yürürlük

 

Madde 27-(1) Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Yürütme

 

Madde 28-(1) Bu yönerge hükümlerini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL TEST DÖNÜŞÜM TABLOSU *

“TEST CONVERSION TABLE”

 

 

Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
YDS Puanı EGEPT
A1 30 20
A1+ 45 40
A2 50 60
A2+ 55 65
B1 60 70
B2 75 80
C1 95 95
C2 100 100

 

* ÖSYM’ nin 25 Şubat 2016 tarihli yazısına ile yeniden güncellenmiştir. Aşağıda adı geçen sınavların denklik tablosuna bu linkten ulaşılabilinir:

http://www.osym.gov.tr/TR,10220/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-ve-esdegerlik-tablosu-26022016.html

 

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language (internet-based)

CPE: Certificate of Proficiency in English Exam (Cambridge)

CAE: Certificate in Advanced English Exam (Cambridge)

PTE Academic: Pearson Test of English – Academic

YDS: Froreign Language Proficiency Exam

KPDS: Foreign Language Proficiency Exam for Turkish State Employees

ÜDS: Turkish Interuniversity Board Foreign Language Exam

CEF: Common European Framework

EGEPT: Ege University English Proficiency Test
(Ege Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)

 

 • Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin muaf olma koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu usul ve esaslarında belirtilmiştir.