Çerez Örnek
canlı destek

Yabancı Dil Öğretim Yönergesi

T. C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı ve ortak zorunlu yabancı dil derslerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü ve 49’uncu maddelerine, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuarı,

b) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

c) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Ege Üniversitesini,

d) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunu ifade eder.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programı ile İlgili Genel Esaslar

 

Genel esaslar

MADDE 5 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının açılmasına ilişkin öneri; ilgili birimin talebi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun görüşü, Senatonun kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Eğitim süresi

MADDE 6 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı bir yıldır ve bu süre ön lisans ve lisans programlarında öngörülen eğitim-öğretim sürelerine dâhil değildir.

 

Haftalık ders saati

MADDE 7 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında haftalık ders saati, tüm düzeyler için 20 saatten az olamaz.

 

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı

MADDE 8 - (1) Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde 30’unu bir yabancı dille yapan birimlerde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programında Yeterlik ve Seviye Belirlenmesi

 

Yeterlik

Madde 9 - (1) Ortaöğretiminin son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar;

 

(2) ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve bu yönergenin ekinde verilen eşdeğerlik tablosunda belirtilmiş olan yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alanlar, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.

                                                                                          

(3) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Almanca Mütercim Tercümanlık bölümleri öğrencilerinden ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen ulusal sınavların birinden yeterli puanı alanlar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından dil öğrencileri için yapılan ve 3 oturumdan oluşan Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavının ilk oturumundan muaf olurlar.

 

(4) Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alanlar ise Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı programından muaf olurlar.

 

(5) Muaf olma koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu Usul ve Esaslarında belirtilmiştir.

 

Sınav geçerlilik süresi

MADDE 10 - (1) ÖSYM Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlardan alınan puanlar, eğer geçerlilik tarihi belirtilmemişse beş yıl, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık muafiyet sınavından alınan puanlar üç yıl süreyle geçerlidir.

 

(2) Ege Üniversitesi dışındaki üniversitelerin hazırlık sınıfı programlarından alınan sonuçlar ile yukarıda bahsi geçen tabloda belirtilen sınavlar dışında kalan üniversite, enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları geçerli değildir.

 

Yeterlik ve seviye belirleme sınavı

MADDE 11 - (1) 9’uncu maddede belirtilen şartları yerine getiremeyen ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olmak isteyen öğrenciler eğitim öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavına girerler.

 

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına giren ve 100 tam puan üzerinden, en az 70 alan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olurlar ve yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar; ayrıca zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından bahar yarıyılında muaf olmak isteyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler ve bu sınavdan en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenciler, yerleştirildikleri lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

 

(3) Ege Üniversitesine yeni kayıt yaptıran ve yeterlik sınavına girerek 70’den az puan alan öğrenciler; yeterlik sınavından almış oldukları puanlara göre yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programlarına yerleştirilirler ve bir yıl boyunca hazırlık sınıfı eğitim programına devam ederler.

 

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bir yıllık bir eğitim programı olup, azami öğrenim süresi iki yıldır; bununla birlikte Tablo 1’de gösterilen ve üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen belgeyi sağlayamayan veya yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına kayıtlanarak bir yıllık devam koşulunu yerine getiren ve başarısız olan bir öğrenci ikinci yıl yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam edebilir, ancak ikinci yılın sonunda başarısız olan bir öğrenci yerleştirildiği programa başlayamaz.

 

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan ve takip eden akademik yılın başındaki yabancı dil yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilerin yerleştikleri programla ilişiği kesilir.

 

(6) 2547 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinin (c) bendi  gereğince bu öğrenciler;

 

a) Ege Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

b) Ege Üniversitesinde eşdeğer bir program bulunmaması halinde ve talep etmeleri durumunda; ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler; bu durumda kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla üniversiteye giriş puanının, yerleştirilecekleri programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması şarttır.

c) Devam koşulunu sağladıkları takdirde öğrencilere ayrıca üç yıl içinde yararlanacakları üç sınav hakkı verilir; sınav hakkı verilen öğrenciler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılında açılacak sınavlara girerler.

 

(7) Bilim alanı Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık İngilizce, Mütercim Tercümanlık Almanca olan bölümlere yerleşen öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlamaları gerekir; bununla birlikte yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir; devam koşulunu sağladıkları takdirde üç yıl içinde yararlanacakları üç sınav hakkı verilir; sınav hakkı verilen öğrenciler, başarısız olduğu sınavın yıl içi veya yılsonu sınavı olmasına bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılında açılacak sınavlara girerler.

 

(8) Sınavların sonucunda sorumlu oldukları programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler; bu öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz ve bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim Programının Zorunlu Olmadığı Programlarda Yabancı Dil Öğretimi

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 12 - (1) Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlarda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ile uygulanabilir.

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi programında uyulacak esaslar

MADDE 13 - (1) Her yıl isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programına devam edecek öğrenci kontenjanı, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi programına kontenjan dâhilinde kabul edilmiş olan öğrenciler, güz dönemi ekle-sil işlemleri süresince bölümlerine geçmek istediklerini beyan ederek hazırlık eğitiminden vazgeçebilirler.

 

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi programına kontenjan dâhilinde kabul edilmiş olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yeterlik sınavına düzey belirlemek amacıyla girerler ve yerleştirilirler.

 

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam eden öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam eden öğrenciler için yapılan ara muafiyet sınavına giremezler.

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi

MADDE 14 - (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programı bir yıldır; bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler; hazırlık muafiyet sınavlarına giremezler.

 

(2) Başarısız olan öğrenciler bölümlerine geçerek mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

 

(3) Başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olur.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II Dersleri

 

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı

MADDE 15 - (1) 4 ders saati olan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini alacak öğrenciler, güz dönemi başında yapılan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muafiyet sınavına tabi tutulurlar.

 

(2) 2 ders saati olan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini alacak olan öğrenciler de, her iki dersten muaf olmak için güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavına girerler.

 

(3) Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

 

 

Ortak zorunlu yabancı dil derslerini alma şartı

MADDE 16 - (1) Ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinin muafiyet sınavına girmeyen ya da muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler; mezun oluncaya kadar ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

 

(2) Bu öğrenciler, başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla takip eden yıllarda ara sınav ve final sınavlarına katılabilirler.

 

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ders süresi

MADDE 17 - (1) Ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri, haftada 2 ders saati ya da 4 ders saat olmak üzere en az iki yarıyıl olarak programlanır.

 

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 18 - (1) Öğrenciler, Tablo 1’de belirtilen ve üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen belgeleri kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılının başında ilgili fakültelerine ya da yüksekokullarına sunarlar.

 

(2) Fakülteler ve yüksekokullarda üst yazı ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden görüş alırlar.

 

(3) Buna göre bu öğrenciler ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf tutulabilirler.

 

(4) Başka bir üniversitede, Ege Üniversitesinde yerleştirildiği programdaki ile eşdeğer ders saatine sahip ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini son 3 yılda alıp başarmış veya son üç yıl içinde bir yıllık hazırlık sınıfı eğitim programına devam etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf tutulurlar.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programında

Devam Durumu

 

Devam şartı

MADDE 19 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının ilk yılında derslerin en az yüzde 85’ine devam etmek zorunludur.

 

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler devamsız sayılarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının final sınavına giremezler.

 

MADDE 20 - (1) Mülga (Senato 28/06/2016 tarih ve 18/8 sayılı kararı)

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programında

Ölçme-Değerlendirme Süreç ve İşlemleri

 

Ölçme-değerlendirme süreç ve işlemleri

MADDE 21 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında uygulanacak sınavların sonuçları ve öğrencinin başarı notu Yabancı Diller Yüksekokulu Usul ve Esasları çerçevesine göre belirlenir.

 

(2) Mülga (Senato 28/06/2016 tarih ve 18/8 sayılı kararı)

 

(3) Gerektiğinde not ortalamalarının oluşumunda etkili olacak kısa ara sınav ve sözlü sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır.

 

(4) Öğrenciler, yıl içi sınavlarının toplamının ortalamasının 85 puan olması durumunda, final sınavına girmeden hazırlık sınıfından başarılı sayılır.

 

(5) Bütünleme sınavı, final sınavı gibi hesaplanır.

 

(6) Yıl içi sınavlarının toplamının ortalaması 49 ve altında olan öğrenciler, final ve bütünleme sınavlarına giremezler.

 

(7) Öğrenciler yıl içinde 49 ortalama ve altında puan aldıklarında final sınavından 100 alsalar bile ortalamaları matematiksel olarak 70 olamamaktadır ve başarılı olmaları mümkün değildir.

 

Mazeret sınavı

MADDE 22 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında, devamsızlık süresini aşmamak koşuluyla Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kabul edeceği mazeretlerinden dolayı ara sınavlara giremeyen öğrenciler mazeret sınavına girerler.

 

(2) Mazeretle ile ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle birlikte mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır ve zamanında yapılmayan başvurular işleme konulmaz; ayrıca mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

 

(3) Mazeret sınavı belirlenen tarihlerde yapılır ve final, bütünleme ve muafiyet sınavlarının telafisi yoktur.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 23 - (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının ilanından sonraki üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile yaparlar.

 

(2) İtiraz; üç kişilik ilgili komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş iş günü içinde incelenerek kesin karara bağlanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Öğrenime Ara Verme

 

Kayıt silme ve öğrenime ara verme ile ilgili esaslar

MADDE 24 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinir.

 

(2) Hazırlık sınıfı öğrencilerinden, ilgili mevzuata göre geçerli nedenleri olanlar, münferit durumlarda alınacak kararlar saklı olmak üzere, Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile sadece eğitim-öğretim yılı başında başvurarak en fazla 1 yıl süre ile öğrenime ara verebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede bulunmayan hususlar

MADDE 25 - (1) Bu yönergede bulunmayan hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Usul ve Esasları hükümleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Senato kararlarına göre uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Üniversitemiz Senatosunun 18.04.2023 tarihli ve 10/5 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE 27 - (1) Bu yönerge hükümlerini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür.

 

TABLO 1

 

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL TEST DÖNÜŞÜM TABLOSU *
(
TEST CONVERSION TABLE)

 

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language (internet-based)

CPE: Certificate of Proficiency in English Exam (Cambridge)

CAE: Certificate in Advanced English Exam (Cambridge)

PTE Academic: Pearson Test of English - Academic

YDS: Foreign Language Proficiency Exam

YÖKDİL: Higher Education Institutions Foreign Language Exam

TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache

DSD II:Deutsches Sprachdiplom Stufe II

TELC Deutsch:The European Language Certificates German

Goethe Institut:Großes Deutsches Sprachdiplom

EGEPT: Ege University English Proficiency Test

               (Ege Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)

* Yukarıda adı geçen sınavların denklik tablolarına ve ÖSYM’nin Uluslar arası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/GENEL/esde%C4%9Ferlikdokuman24102023.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikyonerge06042021.pdf

 

TABLO 2

Avrupa Ortak Dil

Çerçevesi Seviyeleri

YDS/YÖKDİL Puanı

EGEPT

A1

30

20

A1+

45

40

A2

50

60

A2+

55

65

B1

60

70

B2

75

80

C1

95

95

 


 

*YDS / YÖKDİL, TOEFL puanı için EGEPT puanı eşleştirmesi detaylı tablosu için tıklayınız.

*Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin muaf olma koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu Usul ve Esaslarında belirtilmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ